Dynamic Calendar


Di-Luain Di-Màirt Di-Ciadain Di-Ardaoin Di-hAoine Di-Sathairne Di-Dòmhnaich
  
1
27 Samhain
165·4·1·27
 
2
28 Samhain
165·4·1·28
 
3
29 Samhain
165·4·1·29
 
4
1 Dumhainn
165·4·2·1
NEW MOON
Bona Dea
5
2 Dumhainn
165·4·2·2
 
6
3 Dumhainn
165·4·2·3
St Nicholas
7
4 Dumhainn
165·4·2·4
 
8
5 Dumhainn
165·4·2·5
 
9
6 Dumhainn
165·4·2·6
 
10
7 Dumhainn
165·4·2·7
 
11
8 Dumhainn
165·4·2·8
 
12
9 Dumhainn
165·4·2·9
 
13
10 Dumhainn
165·4·2·10
St Lucia
Fast of Tevet
14
11 Dumhainn
165·4·2·11
 
15
12 Dumhainn
165·4·2·12
 
16
13 Dumhainn
165·4·2·13
 
17
14 Dumhainn
165·4·2·14
Start of Saturnalia
18
15 Dumhainn
165·4·2·15
 
19
16 Dumhainn
165·4·2·16
FULL MOON
20
17 Dumhainn
165·4·2·17
 
21
18 Dumhainn
165·4·2·18
Solstice
Modraniht
22
19 Dumhainn
165·4·2·19
Aeftergiuli begins
Solar New Year
YULE
23
20 Dumhainn
165·4·2·20
 
24
21 Dumhainn
165·4·2·21
Christmas Eve
25
22 Dumhainn
165·4·2·22
Christmas
26
23 Dumhainn
165·4·2·23
St Stephen
Boxing Day (GB)
27
24 Dumhainn
165·4·2·24
St John the Evangelist
28
25 Dumhainn
165·4·2·25
 
29
26 Dumhainn
165·4·2·26
 
30
27 Dumhainn
165·4·2·27
 
31
28 Dumhainn
165·4·2·28
New Year's Eve
  
<<--Home Page

This calendar may change from time to time, and no warranty is given as to the accuracy of any of the information contained herein.